Algemene voorwaarden

 1. Huidige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen wordt de klant verondersteld van deze voorwaarden kennis te hebben genomen op www.vgghoutpellets.net  , of bestelbon , en er alle onderdelen van te hebben aanvaard. 
 2. Voorstellen en offertes ,vrijblijvend, aan de klant , worden bindend na ondertekening van de bestelbon of na akkoord via email.
 3. Behoudens anders luidend beding kunnen onze prijzen wijzigen ingevolge, stijging van aankoopprijzen, salarissen, sociale of fiscale lasten, alsook elke andere objectief meetbare omstandigheid.
  Bij overmacht is de verkoper bevrijd van zijn leverplicht .
 4. De afmetingen van de koopwaar, zoals vermeld op etiketten,website & catalogi kunnen schommelen met enkele centimeters in meer of min. Vgg kan niet aansprakelijk worden gesteld
  voor eventuele verborgen gebreken , er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn ,conform de Belgische wetgeving , teneinde een goede en veilige werking te garanderen.
  Supplementaire werken en onzichtbare gebreken worden in regie hersteld aan het toepasselijk tarief (45€/uur/man  excl btw) plus de nodige materialen.
 5. Bij plaatsing van een inbouw dient de kachel na afwerking door derden ,volledig bereikbaar te zijn om onderhouden & herstellingen mogelijk te maken, VGG is niet verantwoordelijk  indien anders uitgevoerd. 
 6. Al onze producten zijn gewaarborgd tegen fabricagefouten gedurende een termijn van twee jaar ,naar Europese normen. De koper zal een eventueel gebrek binnen de zeven dagen dienen in te roepen.
  Bij interventie van de klant of derden betreft instellingen en /of herstellingen van de kachel ,kan de garantie vervallen ! Interventies door gebruik van kwalitatief mindere
  pellets en/of vreemde voorwerpen in de pelletvijzel vallen niet onder garantie ! Om van de garantie te kunnen genieten moet er minimum jaarlijks of om de 2000kg pelletverbruik een groot onderhoud door een erkend installateur van het desbetreffend merk gebeurd zijn . Herstellingen waarbij geen onderdelen vervangen worden kan er nooit sprake zijn van garantie en zal de interventie betalend zijn.
   
 7. Facturen zijn contant betaalbaar (tot max. 3000€) bij levering door storting tijdens de werken. Bij een eventueel vastgesteld gebrek of probleem dient de factuur evenwel ten belope van 75% te worden voldaan , saldo na oplossing . Alle facturen van VGG worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 7 dagen aangetekend worden betwist.
 8. Aangekochte goederen blijven eigendom van VGG tot volledige betaling, zelfs indien verwerkt en/of bewerkt , dit in afwijking van art. 1583B.W.verkoper behoudt zich in deze omstandigheden het recht de goederen terug te nemen, eens de goederen geleverd draagt de klant alle verlies en vernietigings risico’s .Alle prijzen zijn Btw inclusief tenzij anders vermeld. 
 9. Bij gedeeltelijke of niet betaling op de vervaldag zal in toepassing van artikel 1147B.W., van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn : een verhoging van het factuurbedrag met 15%, administratieve kosten. Een intrest ten bedrage van 15% op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van €75, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  Tevens zijn alle inningskosten ten laste van de klant.
   
 10. Bij annulatie zijn wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd, een vergoeding te eisen ,naast het voorschot, gelijkstaande met 30% ,verhoogd met administratieve kosten, op de totale waarde van de geannuleerde bestelling. 
 11. Bij betwisting over de overeenkomst of haar uitvoering, zijn enkel de rechtbanken van Turnhout , terzake bevoegd.
 12. Voor werken in regie rekenen wij volgende bedragen aan : 45€/u/man ex btw (gewerkte uren terplaatse + uren heen en terug berekend met www.routenet.be) + 0.5€/km heen en terug.
 13. Alle gegevens, zoals kleur, gewicht, volume, afmetingen en prijzen vermeld in catalogi, brochures, advertenties of de website kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, en zijn niet bindend, tenzij deze door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.
 14. VGG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten en/of verkeerde gegevens. Alle gegevens vertoond op onze website zijn niet bindend, en kunnen variëren van de realiteit.
 15. Door het feit zelf van zijn bestelling, aanvaardt de koper bovenstaande verkoopsvoorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met onze vennootschap. Derhalve doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden inclusief betalingstermijnen en aanleveringscondities .
 16. Klachten dienen binnen de 7 dagen aangetekend te worden gemeld, telefonische of digitale klachten worden niet aanvaard, bijgevolg niet rechtsgeldig.